بررسی تاثیر کاربرد زئولیت و سلنیم بر صفات فیزیولوژیک و زراعی گیاه دارویی کدو پوست کاغذی در رژیم های مختف رطوبتی

اسکندری زنجانی کوروش*,شیرانی راد امیرحسین,نعیمی معصومه,مرادی اقدم امین,طاهرخانی توفیق

* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

 

به منظور بررسی تاثیر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم بر صفات فیزیولوژیک و زراعی گیاه دارویی کدو پوست کاغذی در رژیم های مختلف رطوبتی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۹ در منطقه تاکستان به اجرا در آمد که در آن عامل آبیاری در سه سطح شامل آبیاری معمول (شاهد)، قطع آبیاری در مرحله گلدهی و قطع آبیاری در میوه دهی، عامل زئولیت در دو سطح عدم کاربرد و مصرف ۱۰ تن در هکتار و عامل محلول پاشی سلنیم نیز در دو سطح صفر (عدم کاربرد) و ۳۰ گرم در لیتر در هکتار بودند. بدین منظور صفاتی نظیر شاخص سبزینگی، میزان رطوبت نسبی برگ، وزن میوه، تعداد دانه، طول و عرض دانه، وزن صد دانه، عملکرد دانه و درصد روغن مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که تنش کم آبی موجب کاهش معنی دار صفات مورد ارزیابی گردید. کاربرد زئولیت به میزان ده تن در هکتار در شرایط تنش کم آبی موجب بهبود صفاتی همچون شاخص سبزینگی برگ، میزان رطوبت نسبی برگ، تعداد دانه در میوه، وزن صد دانه، عملکرد دانه و درصد روغن گردید، ولی کاربرد آن در شرایط آبیاری معمول تاثیر معنی داری بر صفات یاد شده نداشت و تنها موجب افزایش تعداد دانه در میوه گردید. محلول پاشی سلنیم تحت تمام سطوح آبیاری تاثیر مناسبی بر صفات مورد ارزیابی داشت، به طوری که در شرایط آبیاری معمول، محلول پاشی سلنیم منجر به افزایش RWC، وزن میوه، تعداد دانه در میوه، و عملکرد دانه گردید و در شرایط تنش نیز تاثیر مثبتی بر صفات RWC و عملکرد دانه داشت.

کلید واژه: تنش کم آبی، زئولیت، سلنیم، شاخص سبزینگی، عملکرد دانه

برای دانلود فایل کلیک کنید