سرپرست منابع طبیعی استان اردبیل برداشت گیاه دارویی “شیرین بیان” از مراتع ملی را ممنوع عنوان کرد و از برخورد با متخلفان خبر داد. رسول حسین زاده در جریان توقیف سه کامیون حامل گیاه شیرین بیان در اردبیل گفت: شیرین بیان گیاهی است خودرو که در زمینهای شنی و رسی قابل رویش بوده و برداشت آن از مراتع ملی ممنوع اعلام شده است (مهر، ۲۱/۷/۱۳۹۱).