به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، خرد رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس با بیان اینکه ۵۰ درصد گیاهان دارویی کشور در این استان تولید می شود افزود: توسعه کشت و صنعتی شدن گیاهان دارویی در حفظ گونه های مختلف این محصول پر ارزش اثرگذار است و برای تحقق این مهم باید در این زمینه فعالیت کنیم.

وی بیان کرد: برای توسعه کشت گیاهان دارویی، صنعتی از جمله آنغوزه و باریجه نیز اقدامات اساسی صورت گرفته و در۲۵۰ هکتار از زمینهای کشاورزی این استان گیاهان دارویی در حال کشت است.

Please follow and like us:
Pin Share