به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، رئیس مرکزتحقیقات کشاورزی خراسان جنوبی گفت ۷۰ ژنوتیپ شناسایی شده مربوط به زرشک دانه دار ، ۹ ژنوتیپ مربوط به زرشک بی دانه و ۴۴ ژنوتیپ مربوط به عناب است .

آقای محمد پور افزود : این ژنوتیپ ها در مدت ۳ سال با بررسی خصوصیات ظاهری گیاه از جمله سایز میوه در کلکسیون گیاهی خراسان جنوبی با جمع آوری گونه های مختلف زرشک و عناب از۹ استان کشور شناسایی شده است .

وی گفت : از این تعداد ژنوتیپ شناسایی شده ، سه ژنوتیپ امیدبخش عناب و دو ژنوتیپ امیدبخش زرشک برای ثبت به عنوان رقم به مؤسسه تحقیقات و اصلاح و ترویج نهال و بذر کشور فرستاده شده است .

کلکسیون گیاهی خراسان جنوبی از ۳ سال پیش در زمینی به مساحت ۲ هکتار راه اندازی شده است .