به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، کتاب ارزشمند “زراعت و ترویج استویا” توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و به قلم آقایان ابراهیم آذرپور، محمدکریم معتمد و حمیدرضا بزرگی به چاپ رسیده و منتشر شد.

این کتاب به ارائه اطلاعات کامل و جامعی درباره گیاه دارویی استویا پرداخته و کلیه مباحث مربوط به این گیاه اعم از گیاهشناسی، کاشت داشت برداشت، شیمی، صنعت و فرآوری استویا در ایران می پردازد و مطالب تمامی فصول این کتاب به گونه ای طراحی شده است که بتوان آن را به عنوان یک مبحث درسی در سرفصل دروس مختلفی همچون زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای، زراعت گیاهان صنعتی، مباحث نوین در کشاورزی و … تدریس نمود.

کتاب زراعت و ترویج استویا با ۷۹۶ صفحه، از مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان به شماره  تلفن: ۰۹۱۱۴۳۱۵۷۸۶ قابل تهیه است.

در ادامه، مقدمه و فهرست محتویات کتاب زراعت و ترویج استویا را مشاهده می فرمایید:

مقدمه کتاب:

گیاه استویا از نباتات بومی کشور پاراگوئه است که دارای شیرین کننده های طبیعی عاری از کالری می باشد. این گیاه می تواند ارائه دهنده راه حلی موثر در جهت برطرف نمودن مشکلات پیچیده مبتلایان به بیماری های دیابت و چاقی مفرط باشد. شیرین کننده های طبیعی موجود در این گیاه به طور متوسط ۲۵۰ تا ۳۰۰ برابر شیرین تر از شکر معمولی هستند. منابع انتشار یافته در خصوص ویژگی های گیاهشناسی، کیفی، توسعه کشت و زراعت گیاه استویا علی الخصوص در ایران بسیار ناچیز، کمیاب و کم دسترس می باشد و تا کنون در ایران کتابی در مورد این گیاه دارویی- صنعتی به چاپ نرسیده است. این کتاب نخستین کتاب در زمینه گیاهشناسی، کاشت، داشت، برداشت، شیمی، صنعت و فرآوری در ایران است و مطالب تمامی فصول این کتاب به گونه ای طراحی شده است که بتوان آن را به عنوان یک مبحث درسی در سرفصل دروس مختلفی همچون زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای، زراعت گیاهان صنعتی، مباحث نوین در کشاورزی و … تدریس نمود. این کتاب توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان به چاپ رسیده است.

زراعت و ترویج استویا

جلد کتاب زراعت و ترویج استویا

 فهرست مطالب

فصل۱ – مقدمه ای بر وضعیت مصرف و صنعت قند و شکر در ایران و جهان

مضرات مصرف شکر در سلامتی انسان، گیاهان دارویی موثر در کاهش قند خون

فصل۲ – تاریخچه زراعت استویا

فصل۳ – پیامدهای زراعت و کاربرد استویا

فصل۴ – شرح گیاه شناسی

الگوی رشد، تنوع مورفولوژیکی گیاه، سیستم ریشه ای، ساقه، برگ ، گل ، بذر، محتوای گلیکوزید شیرین در قسمت های مختلف استویا، شاخص های فیزیولوژیک گیاه استویا، تعاریف شاخص های فیزیولوژیکی، آنالیز رشد گیاه استویا، شاخص سطح برگ، وزن خشک کل گیاه، وزن خشک برگ ، سرعت رشد محصول ، دوام سطح برگ، نسبت سطح برگ، نسبت وزن برگ، سطح ویژه برگ، سرعت جذب خالص، سرعت رشد نسبی، محاسبه شاخص های فیزیولوژیکی رشد در گیاه استویا

فصل۵ – قابلیت انطباق پذیری با محیط 

پراکنش جغرافیایی، طول روز، دوره نوری (فتوپریود) ، درجه حرارت، نور

فصل۶ – زراعت استویا 

کلیات، جوانه زنی بذر، خزانه گیری و استقرار گیاه، تراکم کاشت، تکثیر رویشی، قلمه، رشد و ریشه زایی قلمه ها ، تاثیر روش تکثیر بر روی محتوای گلیکوزیدهای شیرین، تاریخ کاشت، مدیریت عناصر غذایی ، عناصر غذایی کلان (پر مصرف) ، عناصر غذایی خرد (کم مصرف) ، ارتباط بین مواد غذایی و گلیکوزیدهای شیرین،کاربرد کودهای بیولوژیک (زیستی) ، جانداران مورد استفاده در ساخت کودهای زیستی، ریزوبیوم ها، ازتوباکتر، آزوسپریلوم، میکوریزا، جلبک آسکوفیلوم نودوسوم، ریز جانداران حل کننده فسفات،- باکتری های حل کننده فسفات،- قارچ های حل کننده فسفات، برهم کنش ریز جانداران حل کننده فسفات با سایر ریز جانداران، مکانیسم های انحلال فسفات، نتایج تحقیقات مختلف در مورد کاربرد کودهای زیستی در زراعت استویا، عملیات آبیاری، محاسبه کارایی مصرف آب در گیاه استویا ، محاسبه محتوای نسبی آب برگ در گیاه استویا، روش های آبیاری ، کاربرد پلیمرهای سوپر جاذب آب، نیازهای خاکی ، کاربرد کمپوست، کاربرد زئولیت، اهمیت محلول پاشی متانول در زراعت استویا، روش کاشت، برداشت و خشک کردن، تولید بذر، بهره وری محصول

فصل۷ – علف های هرز مهم مزارع استویا

رقابت با علف های هرز و مدیریت آن ها، شناسایی علف های هرز مهم مزارع استویا، ابری، پنجه مرغی، پنیرک، پیچک صحرایی، پیر گیاه، تاتوره، تاج خروس، تاجریزی سیاه، ترتیزک جفتی، توق، شیر سگ، علف انگشتی، علف دکمه ای پهن برگ، علف سیب-زمینی، قاصدک، کاسنی، کاهوی برزیلی، کنف کوبایی، گاو چاق کن، گل گندم، گندیل

فصل۸ – آفات مهم استویا

حشرات آفت، آفات مهم در زراعت استویا، شته ها مگس های سفید، شپشک های آرد آلود، کنه قرمز اروپایی، تریپس ها

فصل۹ – بیماری های مهم استویا

شناسایی بیماری های مهم در زراعت استویا، پژمردگی ورتیسیلیومی، پوسیدگی طوقه و ریشه (کپک سفید) ، سفیدک پودری، لکه برگی آلترناریایی، لکه برگی سپتوریایی، کپک خاکستری، مرگ گیاهچه، لکه برگی باکتریایی، ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی، نماتد زخم ریشه، نماتد مولد گره ریشه

فصل۱۰ – اصلاح نباتات در استویا

کلیات، روش های اصلاحی در استویا، اصلاح از طریق شناسایی، جمع آوری و حفاظت ژرم پلاسم، اصلاح از طریق انتخاب (گزینش) ، تولید گیاهان استویای RSIT – و RSIT -، تولید گیاه استویای RSIT ، اصلاح جمعیت، انتخاب دوره ای، اصلاح از طریق تولید رقم سنتتیک، رقم سنتتیک AC Black Bird، اصلاح از طریق جهش، اصلاح از طریق پلی پلوئیدی، اصلاح از طریق هتروزیس

فصل۱۱ – کشت بافت در استویا

کلیات، مروری بر پژوهش های صورت گرفته در رابطه با کشت بافت استویا)

فصل۱۲ – شیمی و کیفیت

فیتوشیمی ترکیبات شیرین و غیرشیرین استویا ربادیانا، دی ترپنوئیدها، انت- کائورن، لابدان ها، تری ترپنوئیدها واستروئیدها،فلاونوئیدها،ترکیباتروغن فرار (اسانس)، بیوسنتز ترکیبات شیرین، مروری اجمالی بر فیتوشیمی گونه-های متعلق به جنساستویا، اسانس و دیگر ترکیبات فرار، مشتقات استوفنون، بنزوفوران و کرومن، سزکوئی ترپنوئیدهای عامل دار شده، بیزابولان ها، لانجی پینان ها، ژرماکران ها، المان ها، اودسمان ها، ارموفیلان ها، گوایان ها، پزودوگوایان ها، سزکوئی ترپنوئیدهای متفرقه، دی ترپنوئیدها، دی ترپنوئیدهای خطی (غیرحلقوی) و دو حلقه ای، دی ترپنوئیدهای تتراسایکلیک (چهارحلقه ای)، تری ترپنوئیدها و استرول ها، فلاونوئیدها

فصل۱۳ – صنعت و فرآوری

نقش بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی، اهمیت صنعت، نقش بخش صنعت در توسعه، روند صنعت در کشورهای صنعتی، روند صنعت در ایران،ارزیابی عملکرد و اهداف بهره وری بخش کشاورزی در برنامه های توسعه، نتایج ارزیابی عملکرد بهره وری به برنامه های توسعه، نتایج پیش بینی بهره وری در برنامه پنجم توسعه صنعت و فرآوری استویا

فصل۱۴ – ترویج

بهره وری، بهره وری در بخش کشاورزی، الزامات و مبانی تحولی ترویج در فرآیند توسعه کشاورزی پایدار در هزاره سوم، ترویج استویا و گیاهان دارویی،مهم ترین مزایای توسعه صنعت گیاه دارویی- صنعتی استویا در ایران، مهم ترین مشکلات توسعه صنعت گیاه دارویی- صنعتی استویا در ایران،عدم شناخت کافی مسئولین از قابلیت های صنعت گیاه دارویی استویا، عدم وجود برنامه ملی اجرایی در صنعت گیاه دارویی استویا، عدم تجویز داروهای گیاهی و محصولات تغذیه ای گیاهی به وسیله پزشکان به بیماران، سیستم توزیع نامناسب، ضعف در فناوری فرآوری گیاه استویا، عدم وجود بانک ژن مختص گیاه دارویی استویا، عدم وجود مکان های مشخص خرید برگ گیاه استویا، عدم وجود برند محصولات حاصل شده از گیاه دارویی استویا، کافی نبودن برنامه های ترویجی در صنعت گیاه دارویی استویا)

فصل۱۵ – بررسی شاخص های انرژی در تولید استویا

مقدمه ای بر ضرورت توجه به مقوله انرژی در کشاورزی، واحدهای ارزیابی انرژی، تجزیه و تحلیل انرژی در کشاورزی، ارزیابی شاخص های انرژی در تولید گیاه استویا، ارزیابی شاخص های بیلان انرژی در تولید گیاه استویا، ارزیابی شاخص های اقتصادی در تولید گیاه استویا، تحلیل پوششی داده‌ها، مدل های روش تحلیل پوششی داده ها، استفاده از تخمین کارایی فنی در روش تحلیل پوششی داده‌ها

فصل۱۶ – برخی از محصولات تولید شده با شیرین کننده استویا در ایران و جهان (به روایت تصویر)

محصولات تولید شده در جهان، محصولات تولید شده در ایران