این اقدام از طریق دفتر صادرات و پیرو مکاتبه با دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و استعلام از آن سازمان به عمل آمده است و بر اساس این بخشنامه صادرات زعفران از تاریخ یکم مهرماه ۱۳۹۲ در هرمقدار و بسته بندی مشمول اخذ عوارض صادراتی نیست.

بنابراین گزارش گمرکات اجرائی موظفند وفق مقررات نسبت به لحاظ نمودن این بخشنامه از تاریخ یاد شده اقدام کنند.

رئیس اتحادیه زعفران به تازگی گفته بود که در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته شاهد کاهش هفت درصدی صادرات زعفران بوده ایم.