به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، این همایش توسط مجمع تشکل های صنایع غذایی، انجمن متخصصان علوم و صنایع غذایی و مرکز آموزش صنعت غذای تهران در محل انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، برگزار خواهد شد.

در این همایش ضمن بررسی چالش های موجود در صنعت قهوه، چای و نوشیدنی های طبیعی یاد و خاطره کاشف السطنه، اولین مروج چای در کشور گرامی داشته خواهد شد.

نخستین همایش و نمایشگاه چای، قهوه و نوشیدنی های طبیعی با همکاری فراکسیون صنایع غذایی مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و انجمن های علمی و صنفی ارگان های دولتی برگزار می شود .

گفتنی است، در حاشیه این همایش، نمایشگاه چای، قهوه و نوشیدنی های طبیعی بر پا خواهد شد.