معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: مصرف پودرهای زعفران عربی که با عنوان” صفارالزعفران” در کشور عربستان تولید و عرضه می شود، آسیب های جدی به کلیه و کبد انسان وارد می کند.

براساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی ، محمدی ادامه داد: این ماده از نوعی رنگ شیمیایی با نام” صفارالزعفران” در کشور عربستان عرضه می شود و به دلیل افزایش قیمت زعفران، این ماده رنگی توسط حجاج خریداری و در مراکز تهیه و تولید مواد غذایی و حتی خانواده ها به جای زعفران مصرف می شود.

به گفته وی، طبق نظریه آزمایشگاه های غذای وزارت بهداشت، پودر رنگی مذکور رنگ شیمیایی و غیرمجاز است و مصرف آن عوارض کبدی و کلیوی را به همراه دارد.

این مسئول تاکید کرد: زائران و حجاج ایرانی باید نسبت به این موضوع آگاه باشند و از ورود این رنگ شیمیایی به کشور جلوگیری شود.