شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی با هدف تسهیل دسترسی صادرکنندگان و شرکتهای صادرات گیاهان دارویی، قیمتهای صادراتی گیاهان دارویی مصوب گمرک جمهوری اسلامی ایران را منتشر می نماید. لازم به ذکر است که این قیمتها در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۴ به تصویب رسیده و با توجه به گذشت زمان ممکن است دچار تغییراتی شده باشد.

لذا صادرکنندگان محترم می بایست برای صادرات محصول، اطلاعات دقیقتر را درباره قیمت روز محصولات گردآوری نمایند.

۱ – قیمت پایه صادراتی پرسیاوش از قرار هر کیلوگرم ۸۰/۲ دلار (دو دلار و هشتاد سنت)

۲ – قیمت پایه صادراتی پنیرک (خبازی) از قرار هر کیلوگرم ۹۰/۵ دلار (پنج دلار و نود سنت)

۳ – قیمت پایه صادراتی پودر پوست سخت گردو از قرار هر کیلوگرم ۳۰/۰ دلار (سی سنت)

۴ – قیمت پایه صادراتی پودر پوست انار از قرار هر کیلوگرم ۲۷/۰ دلار (بیست و هفت سنت)

۵ – قیمت پایه صادراتی پودر روناس از قرار هر کیلوگرم ۱ دلار (یک دلار)

۶ – قیمت پایه صادراتی پوست پرتغال لیمو و نارنج از قرار هر کیلوگرم ۱ دلار (یک دلار)

۷ – قیمت پایه صادراتی پوست دوم پسته خشک (پوست چوبی) از قرار هر کیلوگرم ۳۰/۰ دلار (سی سنت)

۸ – قیمت پایه صادراتی پوست انار از قرار هر کیلوگرم ۲۰/۰ دلار (بیست سنت)

۹ – قیمت پایه صادراتی پوست بالنگ از قرار هر کیلوگرم ۱ دلار (یک دلار)

۱۰ – قیمت پایه صادراتی پوست سبز گردو از قرار هر کیلوگرم ۱۸/۰ دلار (هجده سنت)

۱۱ – قیمت پایه صادراتی پودر پوست سبز گردو (ناساب) از قرار هر کیلوگرم ۲۰/۰ دلار (بیست سنت)

۱۲ – قیمت پایه صادراتی پوست میوه‌ی درختان جنگلی (بلوط، افرا، راش، توسکا) از قرار هر کیلوگرم ۱ دلار (یک دلار)

۱۳ – قیمت پایه صادراتی گرد غوره سائیده از قرار هر کیلوگرم ۱۰/۱ دلار (یک دلار و ده سنت)

۱۴ – قیمت پایه صادراتی گل گاو زبان از قرار هر کیلوگرم ۱۲ دلار (دوازده دلار)

۱۵ – قیمت پایه صادراتی گل گندم رنگ شده‌ی تزئینی از قرار هر کیلوگرم ۹۰/۰ دلار (نود سنت)

۱۶ – قیمت پایه صادراتی گل بنفشه‌ی خشک از قرار هر کیلوگرم ۱۶ دلار (شانزده دلار)

۱۷ – قیمت پایه صادراتی گل بنه از قرار هر کیلوگرم ۵۰/۰ دلار (پنجاه سنت)

۱۸ – قیمت پایه صادراتی گل بهار نارنج پاک شده از قرار هر کیلوگرم ۶ دلار (شش دلار)

۱۹ – قیمت پایه صادراتی گل بومادران از قرار هر کیلوگرم ۶۰/۰ دلار (شصت سنت)

۲۰ – قیمت پایه صادراتی گل تاجریزی از قرار هر کیلوگرم ۲ دلار (دو دلار)

۲۱ – قیمت پایه صادراتی گل جعفری از قرار هر کیلوگرم ۵۰/۲ دلار (دو دلار و پنجاه سنت)

۲۲ – قیمت پایه صادراتی گل حلوا از قرار هر کیلوگرم ۳ دلار (سه دلار)

۲۳ – قیمت پایه صادراتی گل ختمی از قرار هر کیلوگرم۲ دلار (دو دلار)

۲۴ – قیمت پایه صادراتی گل ریواس از قرار هر کیلوگرم ۱ دلار (یک دلار)

۲۵ – قیمت پایه صادراتی گل زوفا از قرار هر کیلوگرم ۱ دلار (یک دلار)

۲۶ – قیمت پایه صادراتی گل ساعتی و ساقه و برگ از قرار هر کیلوگرم ۲ دلار (دو دلار)

۲۷ – قیمت پایه صادراتی گل سرخ غنچه از قرار هر کیلوگرم ۵۰/۲ دلار (دو دلار و پنجاه سنت)

۲۸ – قیمت پایه صادراتی گل سرخ پرک (پر شده) از قرار هر کیلوگرم ۹۰/۲ دلار (دو دلار و نود سنت)

۲۹ – قیمت پایه صادراتی گل نیلوفر از قرار هر کیلوگرم ۲ دلار (دو دلار)

۳۰ – قیمت پایه صادراتی گلپر سفید از قرار هر کیلوگرم ۲ دلار (دو دلار)

۳۱ – قیمت پایه صادراتی گلاب هر لیتر در هر نوع ظرف از قرار هر کیلوگرم ۱ دلار (یک دلار و هشتاد سنت)

۳۲ – قیمت پایه صادراتی گلرنگ تیره (پررنگ) از قرار هر کیلوگرم ۸۰/۲ دلار (دو دلار و هشتاد سنت)

۳۳ – قیمت پایه صادراتی گلرنگ کم رنگ از قرار هر کیلوگرم ۸۰/۱ دلار (یک دلار و هشتاد سنت)

۳۴ – قیمت پایه صادراتی پوسته‌ی غوزه‌ی پنبه از قرار هر کیلوگرم ۳۰/۰ دلار (سی سنت)

۳۵ – قیمت پایه صادراتی انغوزه‌ی تلخ از قرار هر کیلوگرم ۹ دلار (نه دلار)

۳۶ – قیمت پایه صادراتی انغوزه‌ی شیرین از قرار هر کیلوگرم ۱۲ دلار (دوازده دلار)

۳۷ – قیمت پایه صادراتی آویشن از قرار هر کیلوگرم ۷۵/۱ دلار (یک دلار و هفتاد و پنج سنت)

۳۸ – قیمت پایه صادراتی بذر اسپرس از قرار هر کیلوگرم ۷۰/۰ دلار (هفتاد سنت)

۳۹ – قیمت پایه صادراتی اسپند از قرار هر کیلوگرم ۴۰/۰ دلار (چهل سنت)

۴۰ – قیمت پایه صادراتی اسانس پرتقال از قرار هر کیلوگرم ۸ دلار (هشت دلار)

۴۱ – قیمت پایه صادراتی اسانس پیازچه از قرار هر کیلوگرم ۹ دلار (نه دلار)

۴۲ – قیمت پایه صادراتی اسانس ژرانیوم از قرار هر کیلوگرم ۳۵ دلار (سی و پنج دلار)

۴۳ – قیمت پایه صادراتی اسانس گل محمدی از قرار هر کیلوگرم ۲۴ دلار (بیست و چهار دلار)

۴۴ – قیمت پایه صادراتی اسانس گلپر از قرار هر کیلوگرم ۲۰ دلار (بیست دلار)

۴۵ – قیمت پایه صادراتی اسانس زیره از قرار هر کیلوگرم ۱۲ دلار (دوازده دلار)

۴۶ – قیمت پایه صادراتی اسانس آنغوزه از قرار هر کیلوگرم ۳۳ دلار (سی و سه دلار)

۴۷ – قیمت پایه صادراتی اسانس آویشن از قرار هر کیلوگرم ۲۵ دلار (بیست و پنج دلار)

۴۸ – قیمت پایه صادراتی اسانس برگ مرکبات از قرار هر کیلوگرم ۲۴ دلار (بیست و چهار دلار)

۴۹ – قیمت پایه صادراتی اسانس بهار نارنج از قرار هر کیلوگرم ۴۹ دلار (چهل و نه دلار)

۵۰ – قیمت پایه صادراتی اسانس ترخون از قرار هر کیلوگرم ۱۵ دلار (پانزده دلار)

۵۱ – قیمت پایه صادراتی اسانس درمنه از قرار هر کیلوگرم ۱۲ دلار (دوازده دلار)

۵۲ – قیمت پایه صادراتی اسانس روغنی باریجه از قرار هر کیلو گرم ۵۰ دلار (پنجاه دلار)

۵۳ – قیمت پایه صادراتی اسانس ریحان از قرار هر کیلوگرم ۱۲ دلار (دوازده دلار)

۵۴ – قیمت پایه صادراتی اسانس سقز از قرار هر کیلوگرم ۱۷ دلار (هفده دلار)

۵۵ – قیمت پایه صادراتی اسانس شوید از قرار هر کیلوگرم ۱۲ دلار (دوازده دلار)

۵۶ –  قیمت پایه صادراتی اسانس کرفس از قرار هر کیلوگرم ۱۰ دلار (ده دلار)

۵۷ – قیمت پایه صادراتی اسانس لاواند از قرار هر کیلوگرم ۱۵ دلار (پانزده دلار)

۵۸ – قیمت پایه صادراتی اسانس لیمو از قرار هر کیلوگرم ۶ دلار (شش دلار)

۵۹ – قیمت پایه صادراتی اسانس مرزه از قرار هر کیلوگرم ۱۰ دلار (ده دلار)

۶۰ – قیمت پایه صادراتی اسانس مورد از قرار هر کیلوگرم ۲۰ دلار (بیست دلار)

۶۱ – قیمت پایه صادراتی اسانس نعنا از قرار هر کیلوگرم ۱۵ دلار (پانزده دلار)

۶۲ – قیمت پایه صادراتی اسطو خودوس از قرار هر کیلوگرم ۵۰/۱ دلار (یک دلار و پنجاه سنت)

۶۳ – قیمت پایه صادراتی افسنطین از قرار هر کیلوگرم ۷۰/۰ دلار (هفتاد سنت)

۶۴ – قیمت پایه صادراتی اکلیل کوهی از قرار هر کیلوگرم ۶۰/۱ دلار (یک دلار و شصت سنت)

۶۵ – قیمت پایه صادراتی انار دانه از قرار هر کیلوگرم ۴ دلار (چهار دلار)

۶۶ – قیمت پایه صادراتی انزروت (کنجیده) از قرار هر کیلوگرم ۸ دلار (۸ دلار)

۶۷ – قیمت پایه صادراتی انواع زدو از قرار هر کیلوگرم ۱۰/۱ دلار (یک دلار و ده سنت)

۶۸ – قیمت پایه صادراتی انواع کتیرای خرمنی از قرار هر کیلوگرم ۷ دلار (هفت دلار)

۶۹ – قیمت پایه صادراتی انواع کتیرا مفتولی از قرار هر کیلوگرم ۱۵ دلار (پانزده دلار)

۷۰ –  قیمت پایه صادراتی انیسون از قرار هر کیلوگرم ۱۰/۲ دلار (دو دلار و ده سنت)

۷۱ – قیمت پایه صادراتی بانونه گل ماتریکاریا کشت شده از قرار هر کیلوگرم ۵۰/۲ دلار (دو دلار و پنجاه سنت)

۷۲ – قیمت پایه صادراتی بادرنجبویه (ملیس) از قرار هر کیلوگرم ۳ دلار (سه دلار)

۷۳ – قیمت پایه صادراتی بادیان (رازیانه) از قرار هر کیلوگرم ۸۰/۰ دلار (هشتاد سنت)

۷۴ – قیمت پایه صادراتی از قرار انواع بارهنگ هر کیلوگرم ۵۰/۱ دلار (یک دلار و پنجاه سنت)

۷۵ – قیمت پایه صادراتی باریجه خمیره از قرار هر کیلوگرم ۱۰ دلار (ده دلار)

۷۶ – قیمت پایه صادراتی نجورک (با پوست) از قرار هر کیلوگرم ۴۰/۰ دلار (چهل سنت)

۷۷ – قیمت پایه صادراتی بذر پیازچه از قرار هر کیلوگرم ۹۰/۰ دلار (نود سنت)

۷۸ – قیمت پایه صادراتی بذر چغندر برگی از قرار هر کیلوگرم ۵۰/۰ دلار (پنجاه سنت)

۷۹ – قیمت پایه صادراتی بذر چغندر لبویی از قرار هر کیلوگرم ۱ دلار (یک دلار)

۸۰ – قیمت‌پایه صادراتی بذر چغندر فله‌ای از قرار هر کیلوگرم۴۰/۰ دلار (چهل سنت)

۸۱ – قیمت پایه صادراتی بذر گلرنگ از قرار هر کیلوگرم۴۰/۰ دلار (چهل سنت)

۸۲ – قیمت پایه صادراتی بذر گلرنگ در قوطی تا ۲ کیلوگرمی ۵۰/ دلار (پنجاه سنت)

۸۳ – قیمت پایه صادراتی بذر اسپرزه از قرار هر کیلوگرم ۸۵/۰ دلار (هشتاد و پنج سنت)

۸۴ – قیمت پایه صادراتی بذر تربچه و ترب از قرار هر کیلوگرم ۲ دلار (دو دلار)

۸۵ – قیمت پایه صادراتی بذر جارو از قرار هر کیلوگرم ۳۰/۰ دلار (سی سنت)

۸۶ – قیمت پایه صادراتی بذر جعفری از قرار هر کیلوگرم ۲۰/۲ دلار (دو دلار و بیست سنت)

۸۷ – قیمت پایه صادراتی بذر خردل از قرار هر کیلوگرم ۳۰/۱ دلار (یک دلار و سی سنت)

۸۸ – قیمت پایه صادراتی بذر خرفه از قرار هر کیلوگرم ۵۰/۱ دلار (یک دلار و پنجاه سنت)

۸۹ – قیمت پایه صادراتی بذر شاهدانه از قرار هر کیلوگرم ۸۰/۰ دلار (هشتاد سنت)

۹۰ – قیمت پایه صادراتی بذر شبدر از قرار هر کیلوگرم ۷۰/۰ دلار (هفتاد سنت)

۹۱ – قیمت پایه صادراتی بذر شلغم از قرار هر کیلوگرم ۵۰/۱ دلار (یک دلار و پنجاه سنت)

۹۲ – قیمت پایه صادراتی بذر شلغم در قوطی تا ۲ کیلوگرمی ۷۰/۱ دلار (یک دلار و هفتاد سنت)

۹۳ – قیمت پایه صادراتی بذر کتان قرمز از قرار هر کیلوگرم ۷۰/۰ دلار (هفتاد سنت)

۹۴ – قیمت پایه صادراتی بذر کتان زرد از قرار هر کیلوگرم ۴۰/۰ دلار (چهل سنت)

۹۵ – قیمت پایه صادراتی بذر هویج فرنگی از قرار هر کیلوگرم ۸۰/۲ دلار (دو دلار و هشتاد سنت)

۹۶ – قیمت پایه صادراتی بذر یونجه یزدی از قرار هر کیلوگرم ۴۰/۲ دلار (دو دلار و چهل سنت)

۹۷ – قیمت پایه صادراتی برگ پنیرک از قرار هر کیلوگرم ۷۰/۰ دلار (هفتاد سنت)

۹۸ – قیمت پایه صادراتی برگ پونه از قرار هر کیلوگرم ۱۰/۲ دلار (دو دلار و ده سنت)

۹۹ – قیمت پایه صادراتی برگ چغندر از قرار هر کیلوگرم ۲۰/۲ دلار (دو دلار و بیست سنت)

۱۰۰ – قیمت پایه صادراتی برگ گزنه از قرار هر کیلوگرم ۹۰/۰ دلار (نود سنت)

۱۰۱ – قیمت پایه صادراتی برگ والک از قرار هر کیلوگرم ۲ دلار (دو دلار)

۱۰۲ – قیمت پایه صادراتی برگ اوکالیپتوس از قرار هر کیلوگرم ۵۰/۰ دلار (پنجاه سنت)

۱۰۳ – قیمت پایه صادراتی برگ بو از قرار هر کیلوگرم ۵۰/۱ دلار (یک دلار و پنجاه سنت)

۱۰۴ – قیمت پایه صادراتی برگ درخت زیتون قرار هر کیلوگرم ۲۵/۰ دلار (بیست و پنج سنت)

۱۰۵ – قیمت پایه صادراتی برگ زالزالک از قرار هر کیلوگرم ۸۰/۰ دلار (هشتاد سنت)

۱۰۶ – قیمت پایه صادراتی مخلوط برگ و گل زالزالک از قرار هر کیلوگرم ۸۰/۱ دلار (یک دلار و هشتاد سنت)

۱۰۷ – قیمت پایه صادراتی گل زالزالک خالص از قرار هر کیلوگرم ۸۰/۲ دلار (دو دلار و هشتاد سنت)

۱۰۸ – قیمت پایه صادراتی گل سرخ ولیک از قرار هر کیلوگرم ۵۰/۳ دلار (سه دلار و پنجاه سنت)

۱۰۹ – قیمت پایه صادراتی برگ مورد از قرار هر کیلوگرم ۲۵/۰ دلار (بیست و پنج سنت)

۱۱۰ – قیمت پایه صادراتی برگ و گل سالویا از قرار هر کیلوگرم ۸۰/۱ دلار (یک دلار و هشتاد سنت)

۱۱۱ – قیمت پایه صادراتی بنه با پوست سبز از قرار هر کیلوگرم ۷۰/۱ دلار (یک دلار و هفتاد سنت)

۱۱۲ – قیمت پایه صادراتی بنه با پوست اول از قرار هر کیلوگرم ۸۰/۰ دلار (هشتاد سنت)

۱۱۳ – قیمت پایه صادراتی بنه بدون پوست اول از قرار هر کیلوگرم ۲ دلار (دو دلار)

۱۱۴ – قیمت پایه صادراتی به دانه از قرار هر کیلوگرم ۱۵ دلار (پانزده دلار)

۱۱۵ – قیمت پایه صادراتی بومادران از قرار هر کیلوگرم ۶۰/۰ دلار (شصت سنت)

۱۱۶ – قیمت پایه صادراتی تخم پیاز از قرار هر کیلوگرم ۶ دلار (شش دلار)

۱۱۷ – قیمت پایه صادراتی تخم گشنیز از قرار هر کیلوگرم ۸۰/۰ دلار (هشتاد سنت)

۱۱۸ – قیمت پایه صادراتی تخم اسفناج از قرار هر کیلوگرم ۸۰/۰ دلار (هشتاد سنت)

۱۱۹ –  قیمت پایه صادراتی تخم تره از قرار هر کیلوگرم ۴ دلار (چهار دلار)

۱۲۰ – قیمت پایه صادراتی تخم خیار از قرار هر کیلوگرم ۸ دلار (هشت دلار)

۱۲۱ – قیمت پایه صادراتی تخم ریحان از قرار هر کیلوگرم ۱ دلار (یک دلار)

۱۲۲ – قیمت پایه صادراتی تخم شاهی از قرار هر کیلوگرم ۲۰/۱ دلار (یک دلار و بیست سنت)

۱۲۳ – قیمت پایه صادراتی تخم شنبلیله از قرار هر کیلوگرم ۱ دلار (یک دلار)

۱۲۴ – قیمت پایه صادراتی تخم شوید از قرار هر کیلوگرم ۵۰/۱ دلار (یک دلار و پنجاه سنت)

۱۲۵ – قیمت پایه صادراتی تخم کاهو از قرار هر کیلوگرم ۹۰/۰ دلار (نود سنت)

۱۲۶ – قیمت پایه صادراتی تخم کاهو پیچ از قرار هر کیلوگرم ۵ دلار (پنج دلار)

۱۲۷ – قیمت پایه صادراتی تخم کرفس از قرار هر کیلوگرم ۵۰/۰ دلار (پنجاه سنت)

۱۲۸ – قیمت پایه صادراتی سیاه دانه از قرار هر کیلوگرم ۱ دلار (یک دلار)

۱۲۹ – قیمت پایه صادراتی حنا به صورت فله‌ای از قرار هر کیلوگرم ۷۵/۰ دلار (هفتاد و پنج سنت)

۱۳۰ – قیمت پایه صادراتی حنا در بسته‌های زیر یک کیلویی و یک کیلویی از قرار هر کیلوگرم ۸۰/۰ دلار (هشتاد سنت)

۱۳۱ – قیمت پایه صادراتی رنگ حنا به صورت فله‌ای از قرار هر کیلوگرم ۸۰/۰ دلار (هشتاد سنت)

۱۳۲ – قیمت پایه صادراتی رنگ حنا در بسته‌های زیر یک کیلویی و یک کیلویی از قرار هر کیلوگرم ۸۵/۰ دلار (هشتادو پنج سنت)

۱۳۳ – قیمت پایه صادراتی خاکشیر از قرار هر کیلوگرم ۷۰/۱ (یک دلار و هفتاد سنت)

۱۳۴ – قیمت پایه صادراتی خلال پوست پرتقال و مرکبات از قرار هر کیلوگرم ۲ دلار (دو دلار)

۱۳۵ – قیمت پایه صادراتی روغن گریپ فروت از قرار هر کیلوگرم ۸ دلار (هشت دلار)

۱۳۶ – قیمت پایه صادراتی روناس قلم از قرار هر کیلوگرم ۳۰/۲ دلار (دو دلار و سی سنت)

۱۳۷ – قیمت پایه صادراتی ریشه چیشت از قرار هر کیلوگرم ۸۰/۱ دلار (یک دلار و هشتاد سنت)

۱۳۸ –  قیمت پایه صادراتی ریشه گزنه از قرار هر کیلوگرم ۷۰/۰ دلار (هفتاد سنت)

۱۳۹ – قیمت پایه صادراتی ریوند چینی از قرار هر کیلوگرم ۹۰/۰ دلار (نود سنت)

۱۴۰ – قیمت پایه صادراتی زینیان از قرار هر کیلوگرم ۹۰/۱ دلار (یک دلار و نود سنت)

۱۴۱ – قیمت پایه صادراتی زیره سیاه از قرار هر کیلوگرم ۶ دلار (شش دلار)

۱۴۲ – قیمت پایه صادراتی سدر سائیده شده از قرار هر کیلوگرم ۶۰/۰ دلار (شصت سنت)

۱۴۳ – قیمت پایه صادراتی سریش از قرار هر کیلوگرم ۶۵/۰ دلار (شصت و پنج سنت)

۱۴۴ – قیمت پایه صادراتی سقز از قرار هر کیلوگرم ۹ دلار (نه دلار)

۱۴۵ – قیمت پایه صادراتی سیاه تخمه از قرار هر کیلوگرم ۸۰/۰ دلار (هشتاد سنت)

۱۴۶ – قیمت پایه صادراتی شاه تره از قرار هر کیلوگرم ۵۴/۰ دلار (پنجاه و چهار سنت)

۱۴۷ – قیمت پایه صادراتی سدر در بسته‌های یک کیلو و کمتر از قرار هر کیلوگرم ۵۷/۰ دلار (پنجاه و هفت سنت)

۱۴۸ – قیمت پایه صادراتی علف گاو زبان از قرار هر کیلوگرم ۳۸/۰ دلار (سی و هشت سنت)

۱۴۹ – قیمت پایه صادراتی عناب از قرار هر کیلوگرم ۲۲/۱ دلار (یک دلار و بیست و دو سنت)

۱۵۰ – قیمت پایه صادراتی کنجد از قرار هر کیلوگرم ۸۰/۰ دلار (هشتاد سنت)

۱۵۱ – قیمت پایه صادراتی لیمو خشک ینابی از قرار هر کیلوگرم ۵۸/۱ دلار (یک دلار و پنجاه و هشت سنت)

۱۵۲ – قیمت پایه صادراتی مازوج سبز از قرار هر کیلوگرم ۰۵/۱ دلار (یک دلار و پنج سنت)

۱۵۳ – قیمت پایه صادراتی مازوج سفید از قرار هر کیلوگرم ۵۵/۰ دلار (پنجاه و پنج سنت)

۱۵۴ – قیمت پایه صادراتی مریم گلی از قرار هر کیلوگرم ۹۰/۱ دلار (یک دلار و نود سنت)

۱۵۵ –  قیمت پایه صادراتی مریم نخودی از قرار هر کیلوگرم ۱۰/۱ دلار (یک دلار و ده سنت)

۱۵۶ – قیمت پایه صادراتی مستکی شیرازی از قرار هر کیلوگرم ۴۶/۰ دلار (چهل و شش سنت)

۱۵۷ – قیمت پایه صادراتی مغز بخورک بدون پوست سوم از قرار هر کیلوگرم ۶۵/۰ دلار (شصت و پنج سنت)

۱۵۸ – قیمت پایه صادراتی مغز بخورک از قرار هر کیلوگرم ۱۲/۲ دلار (دو دلار و دوازده سنت)

۱۵۹ – قیمت پایه صادراتی مغز محلب از قرار هر کیلوگرم ۸۰/۱۴ دلار (چهارده دلار و هشتاد سنت)

۱۶۰ – قیمت پایه صادراتی میوه گلسرخ وحشی از قرار هر کیلوگرم ۸۳/۰ دلار (هشتاد و سه سنت)

۱۶۱ – قیمت پایه صادراتی میوه گیاه ناخنک از قرار هر کیلوگرم ۹۶/۰ دلار (نود و شش سنت)

۱۶۲ – قیمت پایه صادراتی نعنای کوهی خشک (سروخوش) از قرار هر کیلوگرم ۲ دلار (دو دلار)

۱۶۳ – قیمت پایه صادراتی نعنای خشک از قرار هر کیلوگرم ۲ دلار (دو دلار)

۱۶۴ – قیمت پایه صادراتی نعنای فلفلی از قرار هر کیلوگرم ۳ دلار (سه دلار)

۱۶۵ – قیمت پایه صادراتی شوید خشک شده از قرار هر کیلوگرم ۳ دلار (سه دلار)

۱۶۶ – قیمت پایه صادراتی ترخون خشک شده از قرار هر کیلوگرم ۴ دلار (چهار دلار)

۱۶۷– قیمت پایه صادراتی جعفری خشک شده از قرار هر کیلوگرم ۳۰/۳ دلار (سه دلار و سی سنت)

۱۶۸– قیمت پایه صادراتی ریحان خشک شده از قرار هر کیلوگرم ۳۰/۳ دلار (سه دلار و سی سنت)

۱۶۹– قیمت پایه صادراتی تره خشک شده از قرار هر کیلوگرم ۳ دلار (سه دلار)

۱۷۰– قیمت پایه صادراتی گشنیز خشک شده از قرار هر کیلوگرم ۱۰/۳ دلار (سه دلار و ده سنت)

۱۷۱ – قیمت پایه صادراتی کرفس خشک شده از قرار هر کیلوگرم ۲ دلار (دو دلار)

۱۷۲ – قیمت پایه صادراتی گوجه فرنگی خشک شده از قرار هر کیلوگرم ۲ دلار (دو دلار)

۱۷۳ – قیمت پایه صادراتی زرشک از قرار هر کیلوگرم ۶۰/۶ دلار (شش دلار و شصت سنت)

۱۷۴ – قیمت پایه صادراتی رزماری خشک شده از قرار هر کیلوگرم ۵۰/۱ دلار (یک دلار و پنجاه سنت)

۱۷۵ – قیمت پایه صادراتی مرزه خشک شده از قرار هر کیلوگرم ۲ دلار (دو دلار)

۱۷۶ – قیمت پایه صادراتی برگ توت فرنگی از قرار هر کیلوگرم ۵۰/۰ دلار (پنجاه سنت)

۱۷۷ – قیمت پایه صادراتی برگ سدر سائیده از قرار هر کیلوگرم ۴۰/۰ دلار (چهل سنت)

۱۷۸ – قیمت پایه صادراتی برگ به لیمو از قرار هر کیلوگرم ۸ دلار (هشت دلار)

۱۷۹ – قیمت پایه صادراتی بارهنگ از قرار هر کیلوگرم ۲ دلار (دو دلار)

۱۸۰ – قیمت پایه صادراتی بادام تلخ از قرار هر کیلوگرم ۳ دلار (سه دلار)

۱۸۱ – قیمت پایه صادراتی پودر سیر از قرار هر کیلوگرم ۲ دلار (سه دلار)

۱۸۲ – قیمت پایه صادراتی پیاز خشک از قرار هر کیلوگرم ۳ دلار (سه دلار)

۱۸۳ – قیمت پایه صادراتی سیب و گلابی جنگلی خشک از قرار هر کیلوگرم ۷۰/۰ دلار (هفتاد سنت)

۱۸۴ – قیمت پایه صادراتی عدس الملوک از قرار هر کیلوگرم ۱ دلار (یک دلار)

۱۸۵ – قیمت پایه صادراتی علف چای از قرار هر کیلوگرم ۲۰/۱ دلار (یک دلار و بیست سنت)

۱۸۶ – قیمت پایه صادراتی گل چای ترش از قرار هر کیلوگرم ۲۰/۲ دلار (دو دلار و بیست سنت)

۱۸۷ – قیمت پایه صادراتی گل شقایق از قرار هر کیلوگرم ۳ دلار (سه دلار)

۱۸۸ – قیمت پایه صادراتی گل گندم پرک آبی از قرار هر کیلوگرم ۱۵ دلار (پانزده دلار)

۱۸۹ – قیمت پایه صادراتی میوه بلوط از قرار هر کیلوگرم ۲۰/۰ دلار (بیست سنت)

۱۹۰ – قیمت پایه صادراتی وشاء از قرار هر کیلوگرم ۵۰/۱۲ دلار (دوازده دلار و پنجاه سنت)

۱۹۱ – قیمت پایه صادراتی هندوانه ابوجهل از قرار هر کیلوگرم ۹۰/۰ دلار (نود سنت)

۱۹۲ – قیمت پایه صادراتی ماش از قرار هر کیلوگرم ۴۰/۰ دلار (چهل سنت)

۱۹۳ – قیمت پایه صادراتی انواع عرقیات سنتی در ظروف مختلف از قرار هر لیتر ۸۹/۰ دلار (هشتاد و نه سنت)

۱۹۴ – قیمت پایه صادراتی بذر هویج فرنگی در قوطی تا ۲ کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم ۳ دلار (سه دلار).