محققان استان خراسان جنوبی در حال بررسی مجموعه ای کامل از انواع مختلف زرشک و عناب برای شناسایی ارقام برتر این دو محصول استراتژیک هستند.

رئیس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان با اشاره به انجام تحقیقات مورد نیاز در زمینه محصولات باغی اولویت دار استان در این مرکز به «خراسان جنوبی» گفت: زرشک، عناب، زعفران، انار و پسته از جمله محصولات مزیت دار عمده استان به حساب می آید و انجام تحقیقات روی گل نرگس نیز مد نظر است.

مهندس «محمدپور» افزود: مجموعه عناب و زرشک در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان در مساحتی ۲ هکتاری با چند سال کار و تلاش ایجاد شده است.

وی با بیان این که در این مجموعه انواع مختلف ژنوتیپ و اکوتیپ ها جمع آوری و کاشت می شود، ادامه داد: بعد از جمع آوری انواع مختلف ژنوتیپ و اکوتیپ ها کاشت شده و کارهای تحقیقاتی روی آن ها انجام می شود تا ارقام برتر برای استان معرفی و شناسایی شود.