به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از خبرنامه انجمن گیاهان دارویی ایران (شماره ۶۸)، این انجمن موفق به ارتقاء رتبه در ارزیابی سال ۱۳۹۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است.

تیم مدیریت شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی این موفقیت را به انجمن گیاهان دارویی ایران تبریک گفته و امیدوار است که انجمن در راستای فعالیت های علمی و پژوهشی گیاهان دارویی، موفق باشد.