حشره تولید کننده گزانگبین در استان اصفهان در معرض خطر انقراض قرار گرفت.
یکی از ترکیبات اصلی گز، ماده شیرین سفید صمغ مانندی به نام گزانگبین است که بر روی گَوَن استراگالوس تولید می شود . حشره کوچکی به نام پِسیل از شهد گَوَن استفاده و گزانگبین تولید می کند.
رئیس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان گفت : با توجه به حسایت رویشگاهای طبیعی گیاه ارزشمند گون وخطر انقراض حشره پسیل گز، بهره برداران امسال اجازه برداشت گز انگبین در رویشگاههای طبیعی استان اصفهان را ندارند
آقای میر طالبی افزود : در سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از رویشگاهای استان اصفهان در شهرستانهای در شهرستان های تیران و کرون چادگان ،خوانسار ،فریدن ،سمیرم و فریدونشهر رویشگاه این گیاه بود که این میزان امسال به کمتر از ۱۰ هکتار رسیده است.
وی گفت:بهره برداران برای برداشت گزانگبین به ضربه زنی و یا به اصطلاح چوب زنی اقدام می کنند که موجب شد جمعیت زیادی از پوره های پسیل از بین برود.
وی افزود :در حال حاضر بسیاری از مراتع دارای گون گزی، فاقد حشره پسیل مولد گز هستند و صرفاً در برخی از دره ها به صورت لکه های کوچک وجود دارد.
در هر هکتار گون گزی مستعد، امکان تولید و بهره برداری بین ۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم گزانگبین وجود دارد.
پارسال بیش از ۷۰ کیلوگرم گز انگبین در استان اصفهان برداشت شد و این محصول بیش از ۱۸۰میلیون ریال برای استان در آمدزایی داشت.

Please follow and like us:
Pin Share

کلیدواژه ها : ,