مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با اعلام خبر فوق گفت: اولین جلسه کمیته فنی احیاء و توسعه گیاهان دارویی استان با هدف تهیه و تدوین و سیاستگذاری برنامه ترویج،‌توسعه کشت و مصرف گیاهان دارویی با حضور مراکز علمی، تحقیقاتی و اجرایی استان در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

حلیم کوتی گفت: در این جلسه مقرر شد با توجه به پتانسیل‌ها و توانمندی‌های استان در کشت گیاهان دارویی، شرایط اقلیمی متنوع، استفاده صحیح از ظرفیت‌های علمی تحقیقاتی، ایجاد اشتغال پایدار، تولید اقتصادی محصول و با هدف توسعه سطح زیر کشت گیاهان دارویی، ارتقای کیفیت محصول، مکانیزاسیون تولید و فرآوری گیاهان دارویی،‌ افزایش آگاهی مردم در جهت استفاده از مصرف گیاهان دارویی و افزایش ارتباط علمی بین مراکز تحقیقاتی و مدیریت اجرایی اساسنامه و اهداف کمیته فنی احیاء و توسعه گیاهان دارویی تهیه و تدوین گردد.