به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، دکتر محمد باقر رضایی اظهار داشت: بیشتر استانهای کشور پتانسیل بالایی از نظر گونه های گیاهان دارویی دارند، ما تنوع آب و هوایی در کشور داریم و استانهای شمالی و حتی استانهای کویری ما این تنوع را دارند و به همین دلیل پوشش گیاهان دارویی در کشورمان مناسب است. مهم این است که ما از این پتانسیل برای تولید و فرآوری فرآورده های دارویی و آرایشی و بهداشتی به نحو مطلوبی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه باید قابلیت را در زمینه زراعت بالا ببریم افزود: اگر چه تنوع گیاهی در کشورمان زیاد است ولی باید از عرصه به زراعت و از زراعت نیز به سمت تولید محصول حرکت کنیم به دلیل اینکه نمی توان به عرصه تجاوز کرد. وقتی زراعی شد قابلیت تولید و توسعه نیز امکانپذیر خواهد شد.

رییس انجمن گیاهان دارویی تصریح کرد: به نسبت پذیرش جامعه و سابقه مردم کشورمان برای استفاده از گیاهان دارویی آنطور که باید اقدامی برای گیاهان دارویی انجام نشده است.