مدیرمرکز تحقیقات فارماکولوژیک و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ساخت داروی گیاهی به نام ‘ فیتوواژکس’ در این مرکز برای اولین بار در کشور خبر داد.

دکتر احمد قربانی افزود: این فراورده دارویی در اداره ثبت مالکیت های صنعتی کشور به نام دکتر ‘حسن رخشنده’ به شماره ثبت ۷۵۵۲۹ ساخته شده است.

وی اظهار داشت: فیتوواژکس از فرآوری گیاه سیاه دانه ساخته شده است و برای عفونت های قارچی و میکروبی به صورت شیاف مهبلی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه مراحل تولید صنعتی ‘فیتوواژکس’ در حال انجام است، افزود: این فراورده دارویی در چند ماه آینده وارد بازار دارویی کشور خواهد شد.

وی در پایان گفت: تحقیق برای ساخت داروهای گیاهی و ترکیب های نو یکی از محورهای اساسی در مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.