شناسائی و تعیین مقدار آلکالوئیدهای مختلف گونه .Atropa belladonna L از نقاط مختلف ایران به روش کروماتوگرافی گازی (GC)
 
صداقت سجاد,حاجی آقایی رضا,تقی زادفرید رحیم*,کدخدا زهره,قاسمی سیدوحید,نقدی بادی حسنعلی,حریری اکبری فرهاد,رضازاده شمسعلی
 
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران، ایران
 

مقدمه و هدف: گیاه شابیزک از خانواده سیب زمینی و یکی از گیاهان دارویی مهم می باشد که شامل تروپان آلکالوییدها است. تروپان آلکالوییدها یک گروه مشخص از متابولیت های ثانویه خانواده سیب زمینی هستند. مهمترین آلکالوییدهای گیاه شابیزک آتروپین و هیوسین می باشد که به صورت وسیعی به سبب خواص دارویی مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین شناسایی و تعیین مقدار این آلکالوییدها در گیاهان مناطق مختلف ایران ضروری است. هدف از این مطالعه شناسائی و تعیین مقدار آلکالوئیدهای مختلف گونه Atropa belladonna از مناطق مختلف به روش کروماتوگرافی گازی بود.
روش تحقیق: کل اندام های زمینی گیاه از پنج منطقه شامل اردبیل، مرزن آباد، تنکابن، کرج و رامسر جمع آوری و خشک گردید. سپس عمل عصاره گیری انجام شد. با تغییر اسیدیته و حلال، آلکالوییدها استخراج، شناسایی و تعیین مقدار گردید.
نتایج و بحث: مقدار آتروپین در گیاه خشک در بین شهرهای اردبیل، مرزن آباد، تنکابن، کرج و رامسر به ترتیب ۰.۶۷، ۰.۷۶، ۱.۰۰، ۱.۶۲و ۱.۸ درصد و مقدار هیوسین به ترتیب ۰.۰۹۱، ۰.۱۵۷، ۱.۲۳، ۰.۲۳۱ و ۰.۴۶۵ درصد و مقدار مجموع هر دو آلکالویید به ترتیب ۰.۷۵۸۴، ۰.۹۱۸، ۲.۱۳۸، ۱.۵۸۱۱ و ۲.۶۵۶ درصد به دست آمد. در این تحقیق بیشترین مقدار آتروپین به دست آمده از کل اندام های زمینی گیاه در نمونه اردبیل ۱.۸ درصد بود و بیشترین میزان هیوسین ۱.۲۳ در نمونه تنکابن بود. نمونه رامسر کمترین میزان هیوسین و آتروپین (%) و مجموع آن ها را داشت، در حالی که نمونه اردبیل بالاترین آتروپین و مجموع آتروپین و هیوسین را داشت.
توصیه کاربردی/صنعتی: با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می توان برای استخراج بیشتر آتروپین و مجموع آتروپین و هیوسین از گیاه شابیزک از نظر اقتصادی جمعیت منطقه اردبیل را پیشنهاد نمود.
 
کلید واژه: شابیزک، ‎ تروپان، هیوسین، آتروپین، آلکالوئیدها

 

لینک دانلود مستقیم

برای دانلود فایل کلیک کنید

لینک کمکی دانلود

برای دانلود فایل کلیک کنید


کلیدواژه ها : ,