رئیس جهاد کشاورزی فارس گفت: در این طرح انواع گیاهان دارویی مانند آنغوزه، سرخار گل ،آویشن باغی، بابونه آلمانی ،روسی و بابونه گاوچشمی و مریم گلی در سطح ۲۵ هزار هکتار از جنگلها و مراتع فارس کشت می شود.

کاشت نهال ، جاشیر کاری و ساخت خشکه چین از دیگر اقداماتی است که در این طرح انجام می شود.

با اجرای این طرح برای بیش از ۷۰ نفر شغل ایجاد شد.

خرد با اشاره به اینکه روزانه ۵۰ گونه گیاهی در دنیا منقرض می شود گفت: صیانت از جنگلها و گونه های گیاهی رو به انقراض، جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش درآمد روستاییان از اهداف اجرای این طرح است.

زاگرس مرکزی ۲۵۰ هزار هکتار وسعت دارد.