دبیر ستاد توسعه، پژوهش و کاربرد گیاهان داروئی و طب گیاهی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور گفت: در سال های اخیر اقدامات خوبی در ستاد گیاهان دارویی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شده که بخشی از این اقدامات شامل مطالعات زیربنایی برای شناسایی گونه های گیاهی استان های مختلف کشور از دید گیاه شناسی و تاکسونومی بوده است.

به گفته ی دکتر محمدحسن عصاره، بعد از انجام این مطالعات اطلس گیاهان دارویی برای هر استان تدوین می شود که این اطلس در برخی مناطق تهیه شده و در برخی مناطق نیز در دست تهیه است. وی، بر لزوم حمایت از پژوهش های منتج به تولید محصول در حوزه گیاهان دارویی تاکید کرد.


کلیدواژه ها :