جلبک Gracilaria salicornia (C.Agardh) Dawson از خانواده گراسیلاریاسه (Gracilariaceae) و شاخه جلبک های قرمز (Rhodophyta) از منابع اصلی استخراج آگار در جهان محسوب می شود. این گونه پراکنش وسیعی در دریاهای نواحی گرم جهان از جمله سواحل جنوبی ایران دارد که دارای جمعیت های رویشی کم اما متراکمی در سواحل شمال شرق جزیره قشم می باشد. با توجه به اهمیت و ارزش اقتصادی گونه های گراسیلاریا در استخراج آگار و کاربرد گسترده آگار در صنایع غذایی و دارویی و همچنین روند صنعتی شدن جزیره قشم در این تحقیق تغییرات فصلی برخی از خصوصیات اکولوژیک گراسیلاریا سالیکورنیا از جمله درصد پوشش و میزان ماده خشک تحت تاثیر تغییرات عمق آب برای یک سال (۱-۱۳۸۰) به روش ترانسکت- کوادرات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین درصد پوشش و مقدار تولید ماده خشک (g/m2) گراسیلاریا سالیکورینا در اعماق مختلف آب و بخش های مختلف ناحیه بین جزر و مدی جزیره قشم دارای اختلاف معنی دار می باشد (P<%1). بیشترین درصد پوشش (%۶۹.۱۲±۳.۷) و بیشترین مقدار ماده خشک (۵۹۸.۹±۶۷.۲g/m2) در عمق ۲.۷ تا ۳.۵ متری در حد فاصل بخش میانی و تحتانی ناحیه بین جزر و مدی و در فصول زمستان و پاییز مشاهده می شود.

 

برای دانلود فایل کلیک کنید


کلیدواژه ها : ,