کشت قارج

  • شناسایی، اهلی‌کردن و مقایسۀ عملکرد نژاد بومی قارچ صدفی (Pleurotus spp) با نژاد تجاری

    امروزه فراگیری قارچها نه تنها به دلیل ارزش دارویی بلکه به دلیل پتانسیل زیاد آنها به منزلۀ منبع پروتئینی است که میتواند سبب غنی شدن رژیم غذایی بشر شود. از طرفی قارچ صدفی به زمان کوتاهی برای رشد و تولید اندام باردهی خود نیاز دارد. آنچه درباره قارچ صدفی مهم و درخور توجه است راندمان بیولوژیکی (درصد قارچ تر تولیدشده به ازای میزان ماده خشک بستر به کاررفته) بالای آن است که اغلب بیش از ۱۰۰درصد است که از نظر تولید قارچ در دنیا بیشترین میزان تولید محسوب میشود