تاریخچه گیاهشناسی | شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی

جمعه

2018 April 20 Friday
|
۳۱ فروردین ۱۳۹۷


تاریخچه گیاهشناسی

  • نقد کتاب: فلور ایران، مجموعه مصور گیاهان و گلهای ایران

    پس از ارزیابی و مباحثات طولانی در بخش تحقیقات گیاهشناسی، سرانجام طرح نگارش فلور ایران (مجموعه گیاهان یک منطقه یا کشور) توسط مصطفی اسدی در سال ۱۳۶۷ تهیه و با پیش بینی دبیرخانه فلور، این طرح در مؤسسه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. سرانجام در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، به طور مشروط به مدت ۵ سال تصویب و کار نگارش آغاز شد و سپس با تصویب قطعی، کار، شتاب خود را یافت و به مرحله اجرا درآمد.