شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی سه فیلم در مورد آموزش کار با دستگاه کروماتوگرافی گازی و نحوه عملکرد این دستگاه به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.

.

دانلود

.

دانلود

.

دانلود


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))