در ایـن تحـقیـق، فـراینـد استخـراج مایـع ـ مایـع بـرای بـازیـافـت اجـزای سـازنـده اسـانـس گـل سـرخ ( Rosa damascena) ازمحیط‌های آبی به‌وجود آمده درحین فرایند تقطیر با آب، مورد مطالعه قرارگرفت. در ابتدا شناسایی اجزای سازنده اسانس انتقال یافته به فازآب وترکیب درصد آن بااستفاده ازتجزیه GC-MS به انجام رسید وماده ۲- فنیل اتانول به‌عنوان جزء غالب شناسایی شد. برای انجام فرایند استخراج مایع-مایع، طراحی وساخت یک برج درمقیاس بنچ و ازنوع Oldshue-Rushton باظرفیت ۲۷۰ لیتر بر ساعت انجام شد. آزمایش‌های ارزیابی عملکرد سیستم با استفاده ازحلال نرمال- هگزان صورت گرفت. میزان بازدهی استخراج اسانس درحد ۷۵ درصد تعیین شد. فـراورده به‌دست آمـده از نظـر کیفی و بـا تجـزیه GC-MS مـورد ارزیابی قـرارگرفت. نتیجه‌ها نشـان دهنـده بازیافت موفقیت آمیز اجزای با ارزش اسانس گل سرخ ازمحیط آبی بوده است.

 

برای دانلود فایل کلیک کنید


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))