مقاله ای با عنوان بررسی سازگاری و به زراعی گیاه دارویی حنا در استان بوشهر که از مجله زیتون شماره ۱۷۲ انتخاب شده است.

دانلود


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))