بررسی گیاه دارویی کتان و آشنایی با نحوه کاشت ، داشت و برداشت آن و ترکیبات شیمیایی ، بیماری ها ،دامنه انتشار و…


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))