مقدمه و هدف: اهمیت ماهی قزل آلا رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در صنعت آبزی پروری ایران از یک سو و افزایش تلفات ناشی از تنش های مختلف مانند شیوع بیماری های عفونی و عدم تاثیر داروهای سنتزی از سوی دیگر، ما را بر آن داشت تا تحقیق حاضر را به منظور بهبود سیستم ایمنی و کاهش تلفات این ماهی با استفاده از ترکیبات طبیعی مانند اسانس گیاهان دارویی به مرحله اجرا درآوریم.

روش تحقیق: به منظور بررسی اثر چند گیاه دارویی بر سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان، آزمایشی در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ۷ تیمار و ۳ تکرار و در هر تکرار ۱۲ قطعه ماهی در مجموع با ۲۵۲ قطعه ماهی با میانگین وزن ۵±۵۰ گرم به مدت ۸ هفته انجام گرفت. هفت تیمار آزمایش شامل ۱% اسانس مرزه بختیاری، آویشن دنایی، مرزه خوزستانی، زرین گیاه، پونه کوهی، جیره معمولی+روغن زیتون و جیره معمولی (شاهد) بود.

نتایج و بحث : نتایج این پژوهش نشان داد که بالاترین میزان صفات مربوط به شاخص های ایمنی یعنی درصد فاگوسیتوز و تعداد جرم فاگوسیته شده و میزان Igm در اثر تغذیه اسانس ۳ گیاه پونه کوهی، مرزه خوزستانی، زرین گیاه بود (۰.۰۵>p). میزان لنفوسیت ها و هتروفیل های خون ماهی های تغذیه شده با جیره حاوی اسانس مرزه بختیاری در مقایسه با شاهد به ترتیب کاهش و افزایش مشاهده گردید (۰.۰۵>p).

توصیه کاربردی / صنعتی: در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن ۱% اسانس گیاهان دارویی به خصوص پونه و مزره بختیاری به روغن زیتون به همراه جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان سبب تقویت سیستم ایمنی ماهی می شود.

 

برای دانلود فایل کلیک کنید


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))
کلیدواژه ها : , ,