مقاله ای با عنوان: زراعت مولکولی، انقلاب ژنی جدید (در راستای تولید ترکیبات دارویی در گیاهان)

 

دانلود

 

 


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))