شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی متن اصلی استاندارد ایزو گیاه دارویی زعفران (ISO 3632) را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. بخش اول در مورد ویژگی های مختلف زعفران است و بخش دوم در رابطه با روش های سنجش مواد موثره و خصوصیات مهم آن می باشد.

.

Saffron (Crocus sativus L.) – Part 1. Specification

.

Saffron (Crocus sativus L.) – Part 2. Test methods

.