شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی دو فیلم در مورد برداشت مکانیزه گل زعفران به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.

.

دانلود
.

دانلود


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))