در هشتمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی که با حضور دکتر میرزاده برگزار شد، تاسیس شرکت دانش بنیان برای کشت گیاهان دارویی و کشت زعفران در واحد قائنات با مشارکت این واحد به تصویب اعضا رسید. به طوری که واحد دانشگاهی ۳۵ درصد در این طرح مشارکت داشته باشد.

 


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))