قطره خوراکی اسطو خودوس شرکت زردبند( کاهش اضطراب ومکمل آرام بخش)
قطره خوراکی لیمو ترش شرکت زردبند( کمک به بهبود افسردگی )
قطره خوراکی علف لیمو شرکت زردبند( کمک به کاهش فشار های عصبی واسترس، مکمل آرام بخش)
قطره خوراکی گل محمدی شرکت زردبند( کمک به بهبود افسردگی )
قطره خوراکی زعفران شرکت زردبند( کمک به بهبود افسردگی )
عصاره سنبل الطیب شرکت زردبند ( کمک به کاهش استرس و فشارهای عصبی و مکمل برای بهبود بی خوابی)
قطره رازک شرکت گیاه اسانس ( آرام بخش وخواب آور ، نشاط آور و اشتها آور)
قرص و شربت نوراگل شرکت گل دارو ( ضد اضطراب و بی خوابی عصبی ، آرام بخش و برطرف کننده نامنظمی ضربانات قلب)
قرص نوراگل فورت شرکت گل دارو ( ضد اضطراب و بی خوابی عصبی ، آرام بخش و برطرف کننده نامنظمی ضربانات قلب)
کپسول سدامین شرکت گل دارو ( آرام بخش و خواب آور )
کپسول گل اسلیپ شرکت گل دارو ( آرام بخش و خواب آور )
قرص پرفوران شرکت گل دارو( ضد افسردگی)
قطره خوراکی پاسی پی شرکت ایران داروک ( آرام بخش و خواب آور) گیاه گل ساعتی
قرص اپیون شرکت ایران داروک ( آرام بخش ، ضد اضطراب و افسردگی ) گل راعی ، گل ساعتی ، سنبل الطیب
قرص فیتوریلکس شرکت ایران داروک ( آرام بخش ، ضد اضطراب ) گیاه گل راعی
قرص نرووکسین شرکت دینه ( ضد افسردگی ، ضد اضطراب ) گیاه گل راعی
قرص ترانکی وال شرکت دینه ( رفع اختلالات خواب و کاهش شروع خواب، رفع بیدار شدن های مکرر وضد اضطراب واسپاسم ) گیاه سنبل الطیب ، گل ساعتی ، رازک ، بادرنجبویه
قطره دپرو هرب شرکت باریج اسانس (ضد افسردگی ) گیاه شمعدانی عطری
روغن خشخاش شرکت باریج اسانس ( خواب آور ، مسکن سردرد ودرد گوش )