صمغ درخت مر در بیابان مرتع دشت صمغ شیرابه مر صمغ گیاهی درخت مرمکیصمغ مر یا مرمکی صمغ مرمکی


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))