به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی، سامانه توزیع گیاهان دارویی توسط شهرداری تهران  در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۳۹۱ و در آدرس: میدان شوش ،خیابان ری، ابتدای خیابان انبار گندم ، سامانه توزیع گیاهان دارویی و فرآورده های گیاهی شهرداری تهرانافتتاح شد. عکسهای زیر گزارش تصویری از این بازارچه تخصصی می باشد.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))