بررسی چگونگی پیشگیری از بیماری های کودکان قبل از تولد و…. 


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))