بررسی بیماری ورم لوزه ها و درمان گیاهی آن و…. 


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))