بررسی بیماری و تصلب شرائین  درمان گیاهی آن و….  


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))