بررسی بیماری یبوست و علل و عوامل ایجاد آن و … 


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))