سلامانه : مدیرکل داروهای طبیعی و سنتی سازمان غذا و دارو گفت: داروهای گیاهی و فراورده های طبیعی نیاز به فضایی برای عرضه دارند.


 به گزارش ایرنا، «امیرحسین جمشیدی» در سومین همایش ملی «طلای سبز» در سالن حجاب افزود: فضایی برای عرضه فراورده های طبیعی می خواهیم تا با مردم ارتباط بیشتری داشته باشیم و کار خود را ارزیابی کنیم.


وی خاطرنشان کرد: اثربخشی داروها با روح و روان بیماران مرتبط است و گیاهان دارویی به علت اقبال و اعتماد مردم به آنها، دارای ارزش اثربخشی بیشتر هستند.


مدیرکل داروهای طبیعی و سنتی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه استفاده از فراورده های طبیعی در فرهنگ مردم ریشه دارد، گفت: استفاده از این فراورده ها در برنامه پنجم توسعه و سیاست های کلان سلامت اشاره شده است.


جمشیدی افزود: افراد زیادی از کشاورز تا تولیدکنندگان عصاره و دست اندرکاران اقدامات بالینی در تهیه و استفاده از فراورده های طبیعی نقش دارند.