به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، کتاب “بیوتکنولوژی گیاهان دارویی توسط دکتر عظیم قاسم نژاد ترجمه شد.

این کتاب به تازگی از سوی انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به چاپ رسیده است.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))