مطالعه میکروسکوپی میوه و دانه گرده مرزه خوزستانی (.Satureja khuzistanica Jamzad)
 
معلم الهام*,قاسمی پیربلوطی عبداله,یوسف نعنایی صدیقه
 
* گروه زیست شناسی گیاهی، دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران

 
 

مقدمه و هدف: مرزه خوزستانی با نام علمی Satureja khuzistanica Jamzad گیاهی چند ساله از تیره نعناعیان و از گیاهان دارویی بومی انحصاری ایران است که ارزش فوق العاده دارویی دارد و ترکیبات معطر آن در صنایع دارویی، غذایی و عطرسازی کاربرد فراوان دارد.
روش تحقیق: گل های این گونه در اوایل دوره گل دهی از ۱۰ منطقه دراستان های خوزستان و لرستان در سال ۱۳۸۸ جمع آوری شد. بر حسب ضرورت میکرو مورفولوژی سطح میوه و گرده، با میکروسکوپ الکترونی نگاره مورد مطالعه قرار گرفت شد.
نتایج و بحث: دانه گرده شش شیاره، دارای تقارن شعاعی، جور قطب و کروی با سطچ پهن شده در قطبین است. اگزین با تزئینات مشبک و حفره دار است. تزئینات سطچ میوه با الگوی مشبک – موجدار و متشکل از سلول های شش وجهی می باشد. مقایسه آراستارهای میوه و دانه این گونه و سایر گونه ها و جنس های تیره نعناع می تواند به تاکسونومی دقیق تراین جنس کمک کند.
توصیه کاربردی/ صنعتی: دانه گرده مرزه خوزستانی شبیه اغلب جنس ها و گونه های تیره نعناعیان است که تمام این شباهت ها و تفاوت ها می تواند در کنار سایر تحقیقات به تاکسونومی دقیق تر این جنس و گونه کمک کند.
 
کلید واژه: مرزه خوزستانی، میکرومورفولو‍‍‍ژی، تاکسونومی، دانه گرده

 

 

لینک دانلود مستقیم

برای دانلود فایل کلیک کنید

لینک کمکی دانلود

برای دانلود فایل کلیک کنید


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))
کلیدواژه ها :